Kort 12. Skibet - Vejle

Kyst til Kyst Stien
Seværdighed Vandrehjem
Anden vandrerute
Campingplads
Turistinformation

Kort til udskrift


Beskrivelse

Stien går gennem Vejle Ådal, syd for Skibet, langs hovedvejen. Ved Knabberup Sø går stien mod nord ind til Vejle ved Trædballe.

Seværdigheder

1. Knabberup Sø og Kongens Kær

Kongens Kær. Foto: Mads Fjeldsø.

Fiskeørn. Foto: Per Christensen

Et sammenhængende sø- og vådområde på i alt ca.100 ha ligger som en miniudgave af amerikanernes Central Park i New York i nærkontakt med selve Vejle by. Tidligere var her græsmarker som blev afvandet ved hjælp af kanaler og pumper, men to store naturgenopretningsprojekter gennemført i årene 2004-2009 har omdannet arealerne til mudderflader, våde enge og søer. Området begrænser udvaskningen af kvælstof, og er som del af Vandmiljøplan II og III med til at skabe et bedre vandmiljø. Stier, broer og udsigtstårne giver gode muligheder for at opleve det rige fugleliv tæt på.

Naturens fugle er hurtige til at kvittere for det nye vådområde. Efter søens indvielse i foråret 2004 er set ikke mindre end 110 forskellige fuglearter i området. Af særlige arter, der regelmæssigt kan ses fouragere i området, kan nævnes rørhøg, rød glente og noget sjældnere fiskeørnen. Visse år yngler den sjældne pungmejse og i skumringen kan man høre nattergal og græshoppesanger. I skoven omkring søen yngler hvepsevåge og grønspætte. De fleste almindeligt forekommende vandfugle i Danmark kan ses som raste- eller ynglefugle bl.a. flere arter af svømme- og dykænder, lappedykkere, svaner, gæs og vadefugle. Fiskehejre, skarv og ind imellem fiskende terner på gennemtræk vidner om at fisk også har fundet vej til den nye sø.

Søen fjerner effektivt kvælstof og fosfor fra det vand der strømmer til området fra oplandet. Målinger gennemført i 2005 viste at søen blev tilført 10,2 tons kvælstof. Heraf blev 5,3 tons fjernet ved hjælp af bakterier. Bakterierne omdanner kvælstof til gas, der efterfølgende indgår i luftens naturlige bestanddele. 278 kg fosfor blev til 120 kg i løbet af et år. Fosfor enten optages i vandplanter eller bundfælder i søen, indbygget i organisk materiale.

Det er muligt at gå en tur på diget, der skiller Vejle Å og Knabberup Sø. Turen startes bedst ved sportsfiskernes klubhus i den vestlige ende.

2. Vejle

Kyst til Kyst Stien ender eller begynder i Vejle. Navnet Vejle (Wæthæl) kommer af vadested.

Vejle er anlagt i løbet af 1100-tallet i Vejle Ådal, der hvor Grejs Å og Vejle Å løber ud i Vejle Fjord. Ved nedlæggelsen af Koldinghus Amt i 1796 blev Vejle områdets administrative centrum, skønt byen var Amtets mindste købstad. Byen havde store økonomiske problemer, det stod ringe til med både handel og skibsfart. Årsagen var især dårlige transportforhold til og fra byen. Ny havn og anlæggelse af jernbanen fra Fredericia til Århus i 1868, blev forudsætningen for Vejles udvikling til industriby med tekstil-, metal- og jern som væsentligste erhverv.
Befolkningstilvæksten var eksplosiv. I 1870 havde byen omkring 6.000 indbyggere voksende til 20.000 i 1916 – en enorm vækst set i relation til de sølle godt og vel 800 indbyggere i 1801. I dag bor 104.000 i Vejle Kommune.

Mange af sporene fra Vejles tidlige industri er nu borte, men området omkring havnen, de mange jernbanebroer og gamle etageboliger er spor fra en ekspansiv epoke i Vejles historie. Også en række industribygninger er bevaret - Spinderihallerne i Vestbyen, M. Jørgensens Frøhandel og Th. Wittrups Uldvare- og Tæppefabrik A/S i Grejsdalen og De danske Bomuldsspinderier ved havnen. Flere af industribygningerne er nu i brug til andre formål, og de er således stadig en aktiv del af byen.

3. Økolariet

Økolariet

Økolariet er et enestående viden- og oplevelsescenter om natur, miljø og energi, placeret centralt i Vejle by, blot et stenkast fra Vejles banegård. Her er gratis adgang.

I Økolariets faste udstillinger formidles lokale og globale emner om:

  • Naturens tilstand
  • Vandets kredsløb
  • Affald og genbrug
  • Energi og resurser
  • Bolig og forbrug
  • Teknologi og innovation
  • Arkitektur
  • By- og landskabsplanlægning.

Læs mere om Økolariet: www.okolariet.dk

Links til turfoldere

Vandreruten Vejle-Bække og Cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal. Folder om Bindeballestien.

Kyst til Kyst Stien

Link til film

Film om Vejle Ådal

Hør hvordan Vejle Ådal blev dannet af isen under sidste istid