Fugle

Fugletræk

Krikænder på træk

Ved Blåvandshuk kan der opleves et stort fugletræk af især ande- og vadefugle. Havfugle som f.eks suler ses tit på havet. Der ses flest fugle ses om efteråret.

Engenes fugleliv

I området ved Ho Bugt er der store enge, med et rigt fugleliv. Her kan man blandt andet se rødben, strandskade, vibe og rørhøg.

Fugle i ådalene

Isfugl

Fiskehejre

Sanglærke

Hvis man ser en blå fugl, der lynhurtigt stryger hen over vandet, har man set isfuglen. Trods sine strålende farver, kan den ellers være svær at få øje på. Den lever af småfisk og vandinsekter, som den fanger ved at styrtdykke fra en udkigspost over vandet.

Dobbeltbekkasin

Over de fugtige engstrøg langs åen kan man i maj-juni høre dobbeltbekkasinens vrinskende ”sang”. Lyden kommer af de yderste halefjer, der vibrerer, når fuglen kaster sig ned gennem luften.

Langs åbredden ser man ofte en fiskehejre – den venter tålmodigt på en uforsigtig fisk. Reden bygger den i høje træer, ofte langt fra åen.

Over både marker og enge ledsages man overalt af sanglærkens sang. Hvis lærken synger tidligt om morgenen bliver det godt vejr – siges det!

Musvåge

Svævende over ådalen ser man ofte en rovfugl, med brede vinger, rundt hoved og kort hale - det er musvågen. Den lever næsten udelukkende af mus - heraf navnet.

I Vejle Ådal er der mulighed for at se den røde glente, der yngler med flere par i området.